PDA

View Full Version : Cung c?p thi?t b? khí néndinhnam
03-30-2017, 10:35 PM
Thi?t b? khí nén Festo Vi?t Nam

FESTO là m?t t?p ?oàn c?a ??c, chuyên v? các thi?t b? khí nén dùng trong công nghi?p và t? ??ng hóa.
Các s?n ph?m tiêu bi?u c?a Festo Vi?t Nam nh?:

Xi lanh khí nén (ben khí)

Van khí nén các lo?i

B? l?c, ?i?u áp, bôi tr?n các lo?i

?ng nh?a và ??u n?i các lo?i.

festo viet namCông ty Khí Nén Ti?n Phát là nhà cung c?p hàng ??u các lo?i s?n ph?m khí nén Festo Vi?t Nam. Chúng tôi có th? cung c?p s?n ph?m cho c? t? ??ng hóa nhà máy và t? ??ng hóa quá trình, t? thi?t b? riêng l? ??n gi?i pháp tr?n b?.

V?i ??i ng? nhân viên t? v?n, h? tr? k? thu?t có kinh nghi?m, nhi?t tình, cùng các ??i tác n??c ngoài ?áng tin c?y, chúng tôi luôn ??m b?o r?ng, quý khách hàng s? nh?n ???c s?n ph?m khí nén Festo Vi?t Nam và d?ch v? t? nh?ng nhà s?n xu?t và cung c?p có n?ng l?c.

Nh?ng s?n ph?m khí nén Festo Vi?t Nam chúng tôi cung c?p:
B? l?c khí nén Festo

Van khí nén Festo

Xylanh khí nén Festo

Thi?t b? chân không Festo

C?m bi?n Festo

?ng nh?a và ??u n?i các lo?i

Công ty Ti?n Phát mong mu?n ?em l?i s? th?a mãn cao cho Quý khách hàng. Khi khách hàng s? d?ng s?n ph?m và d?ch v? c?a Ti?n Phát, chúng tôi cam k?t :

Giá r? h?n giá th? tr??ng.

B?o hành 1 n?m theo nguyên t?c m?t ??i m?t.

Th?i gian ?áp ?ng nhanh, giao hàng t?n n?i.

H? tr? l?p ??t.

T? v?n gi?i pháp Mi?n Phí 24/24

Quý khách hàng có nhu c?u v? các lo?i vui lòng g?i t?ng ?ài 08 3730 5759 - 08 3730 5969 ?? c?m nh?n d?ch v? c?a ti?n phát.